Privacy beleid

Dit is het privacy statement van Fongers en Fongers werving en selectie. Als je je persoonsgegevens aan Fongers en Fongers verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per mail, whats app, telefonisch of in een persoonlijk gesprek, worden deze gegevens opgenomen in de database van Fongers en Fongers. Dit geldt voor kandidaten maar ook worden gegevens opgeslagen van werknemers en vertegenwoordigers van een zakelijke relatie. Hierbij kan het gaan om opdrachtgevers, leveranciers of andere zakelijke relaties.

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, want we hechten veel waarde aan je privacy. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je website bezoek zonder dat je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over jou als gebruiker van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Dit privacy statement van Fongers en Fongers is niet van toepassing op deze websites en wij raden je aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met jouw privacy omgaan.

De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou als bezoeker of potentiële kandidaat van Fongers en Fongers, zijn door jou aan ons verstrekt door middel van gegevensoverdracht, bv; downloaden van een CV, telefonische interviews, skype of face tot face gesprekken. Een deel van onze identificeerbare gegevens verzamelen wij door lidmaatschappen van CV-databases (bv; ideed of Nationale Vacaturebank) of open sources (bv; LinkedIn). Je bent te allen tijde gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen of in te zien in onze database. Stuur een mail aan info@fongersenfongers.nl. Wij zullen dit dan ook voor 100% inzichtelijk maken of verwijderen, mits de wet ons dat verbiedt, zoals gegevens die wij verplicht om te bewaren voor de overheid. Wij gebruiken deze identificeerbare gegevens voor het volgende;

  • Naleving geldende wet- en regelgeving
  • Voor het aangaan van een arbeidsrelatie, bemiddelingsrelatie, leveranciersrelatie of afnemersrelatie
  • Je passendheid te beoordelen voor vacatures potentiële werkgevers, indien positief, je daar ook voor te stellen
  • Je te bemiddelen naar een nieuwe baan
  • Overeenkomsten te kunnen sluiten
  • Als middel voor het door ontwikkelen van uw talenten
  • Om je van informatie te voorzien over onze dienstverlening

Fongers en Fongers verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.

Fongers en Fongers kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden ten behoeve je sollicitatie en het verkrijgen van een nieuwe baan.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen.  Fongers en Fongers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Fongers en Fongers spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Fongers en Fongers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Wij behouden ons tevens het recht voor om jouw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van assessments. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Fongers en Fongers.

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Fongers en Fongers kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gelijke kansen

Fongers en Fongers is een kantoor dat zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Dit privacy beleid kan te allen tijde door Fongers en Fongers worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacy beleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van Fongers en Fongers, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@fongersenfongers.nl om je vragen of opmerkingen aan ons voor te leggen.